ELEKTRICITEITSWET 1998 PDF

WJZ/, tot wijziging van de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet en Gaswet in verband met de implementatie van de. Elektriciteitswet De elektriciteitswet kan hier worden ingezien: http:// Back to top. Elektriciteitswet National Legislation (The Netherlands). Country, The Netherlands. URL, Categories.

Author: Metaxe Dagul
Country: Botswana
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 11 May 2007
Pages: 109
PDF File Size: 18.37 Mb
ePub File Size: 1.40 Mb
ISBN: 747-5-69701-664-7
Downloads: 7155
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bakree

Wet van 2 julielektriciteitswwt regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit Elektriciteitswet Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering van richtlijn nr. Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:.

Elektriciteitswet

Autoriteit Consument en Markt: Bij de voorbereiding van een energierapport betrekt Onze Minister de naar elektriciteihswet oordeel bij de te behandelen onderwerpen meest belanghebbende bestuursorganen, instellingen en organisaties. Hij zendt het verslag onverwijld naar elektriciteitsweh Europese Commissie en doet mededeling ervan in de Staatscourant, onder vermelding van de wijze waarop het verslag kan worden geraadpleegd. In elektriciteitzwet verslag wordt ingegaan op de algehele toereikendheid van het stroomvoorzieningsysteem en de geraamde vraag naar elektriciteit waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan:.

De Autoriteit Consument en Markt volgt nauwlettend in welke mate de elektriciteitsmarkt aan de doelstellingen, bedoeld in artikel 36 van de richtlijn, voldoet. Het verslag bevat een overzicht van de behaalde resultaten en genomen maatregelen. Onze Minister hoort de producent en de betrokken bestuursorganen over een voornemen toepassing te geven aan de bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin.

De gemeenteraad is voor de duur van tien jaren na de vaststelling van het inpassingsplan niet bevoegd voor die gronden een bestemmingsplan vast te stellen. Voor het doen van de melding en de daarbij te verstrekken gegevens kunnen provinciale staten een formulier vaststellen.

Gedeputeerde staten zenden terstond een afschrift aan burgemeester en wethouders van beschikkingen die zijn gegeven met toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in de elektricitritswet volzin. De voordracht voor de algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Onder een significante wijziging wordt in ieder geval verstaan een wijziging van het aantal aangeslotenen op de directe lijn, een wijziging van de eigenaar van de directe lijn of een wijziging in de eventuele verbinding met een net. Bij het verzoek wordt een besluit van de Autoriteit Consument en Markt overgelegd waaruit blijkt dat is voldaan aan het bepaalde bij of krachtens artikel 10a, vierde liden 10b.

Deze tegenprestatie kan zowel elektricitteitswet uit een periodieke uitkering als uit een contant bedrag ineens. Onze Minister weigert goedkeuring indien de statuten na de wijziging niet in overeenstemming zijn met dit artikel.

Het reglement bevat in ieder geval regels ten aanzien van het gedrag van werknemers die ertoe strekken dat discriminatie elektriciteigswet bedoeld in de vorige volzin wordt voorkomen.

Hij zendt het verslag naar de Autoriteit Consument en Markt en draagt zorg voor publicatie ervan op een geschikte wijze. Ten minste eenmaal per jaar meldt hij aan Onze Minister iedere wijziging van de namen of adressen en zendt hij hem een beschrijving van de wijziging van het net dat door hem wordt beheerd.

Onze Minister onthoudt zijn instemming of kan voorschriften elfktriciteitswet aan de instemming, indien niet is voldaan elektriciteitsewt de artikelen 10a10b1111a of 11b of indien de aangewezen netbeheerder in onvoldoende mate in staat zal zijn aan een verplichting als ellektriciteitswet in de artikelen 16Aa18a of 78 te voldoen, een taak als bedoeld in artikel 16, eerste of tweede lidof 16a1998 te voeren dan wel een verbod als bedoeld in artikelen 1717a of 18 na te leven.

Onze Minister kan deze termijn eenmaal verlengen. Degene die de netbeheerder, bedoeld in de aanhef van het derde lid, heeft aangewezen, verleent daaraan voor zover nodig elektriciteistwet medewerking.

Bij de aanzegging geeft Onze Minister aan ter bescherming van welk belang de aanzegging geschiedt. Bij de aanzegging kunnen voorschriften en beperkingen worden gesteld aan de te geven opdrachten.

Elektriciteitswet | HyLAW Online Database

Elekrticiteitswet aangewezen persoon verstrekt elektriciteitswt opdrachten ter bescherming van het belang, bedoeld in de tweede volzin. Deze termijn bedraagt ten hoogste zes maanden indien het betreft een aanzegging als bedoeld in artikel 13, derde lid, onderdeel b.

Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. Deze vennootschap kan dezelfde zijn als de vennootschap die daarvoor als netbeheerder was aangewezen. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.

In geval van grensoverschrijdende koppeling met andere lidstaten van de Europese Unie dan wel met niet lidstaten wisselt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet met de betreffende netbeheerders in die landen, in overeenstemming met de operationele minimumvereisten als bedoeld in artikel 31, elfde lidtijdig en op doeltreffende wijze gegevens uit over het functioneren van de landgrensoverschrijdende netten.

Deze regels hebben mede betrekking op de wijze waarop enerzijds de netbeheerder van elemtriciteitswet landelijk hoogspanningsnet en anderzijds de producenten, leveranciers, handelaren en afnemers zich jegens elkaar gedragen in verband met de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d.

  INFINITY REFERENCE 1250W PDF

De voordracht voor een krachtens dit artikel vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van Onze Minister te brengen. Gelijktijdig met de bekendmaking wordt het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De maatregelen behoeven de goedkeuring van Onze Minister.

De vorige volzin is niet van toepassing op een interconnector-beheerder voor de taken als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a, b, j, k en l en tweede lid, onderdeel g en k.

De netbeheerder onthoudt zijn instemming slechts, indien met het verlenen van de gevraagde instemming de betrouwbaarheid van het door hem beheerde net niet langer kan wlektriciteitswet gewaarborgd.

Onze Minister kan een netbeheerder een aanwijzing geven in het kader van de bescherming van de netten tegen een mogelijke invloed van buitenaf, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel q.

In het ontwikkelkader wordt in ieder geval opgenomen:. De netbeheerder legt een exemplaar van zijn jaarrekening, de daartoe behorende toelichting en de daarbij gevoegde verklaring voor een ieder ter inzage in al zijn kantoren en zendt een exemplaar daarvan aan de Autoriteit Consument en Markt.

De netbeheerder maakt eveneens voor het tijdstip, bedoeld in de eerste volzin, de rapportage op een geschikte wijze openbaar. De netbeheerder gedoogt elektricuteitswet de elekttriciteitswet in zijn net worden verricht.

De netbeheerder, met uitzondering van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, draagt er zorg voor dat de afnemers die op zijn net zijn aangesloten een overzicht ontvangen waarop de eenmalige kosten in verband met die aansluiting overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd.

Onze Minister hoort de beheerder van het net en de betrokken bestuursorganen over een voornemen toepassing te geven aan de bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin. De artikelen 20a tot en met 20c zijn van overeenkomstige toepassing op de aanleg of uitbreiding van het net op zee elektriiteitswet dien elekyriciteitswet dat Onze Minister geen inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.

Alvorens Onze Minister besluit, brengt elektriciteitswwt Autoriteit Consument en Markt binnen vier weken nadat de melding is gedaan advies uit over het te nemen besluit. Indien de investering niet is opgenomen in een structuurvisie als bedoeld in artikel 2. Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit stelt een beleidsregel vast betreffende de beoordeling van doelmatigheid, bedoeld in de artikelen 20d en 20e, vierde lid.

De netbeheerder elektriciteitsewt degene die om een aansluiting op het net verzoekt een gedetailleerde en volledige opgave van de uit te voeren werkzaamheden en de te berekenen kosten van de handelingen, onderscheiden in artikel 28, eerste lid. Deze redelijk termijn is in ieder geval verstreken wanneer de gevraagde aansluiting niet is gerealiseerd binnen 18 weken nadat het verzoek om een aansluiting bij de netbeheerder in ingediend, indien het verzoek betreft:.

Een weigering transport uit te voeren als bedoeld in de vorige volzin is met redenen omkleed. De elektriciteitswdt verschaft degene aan wie transport is geweigerd desgevraagd en ten hoogste tegen kostprijs de relevante gegevens over elektgiciteitswet maatregelen die nodig zijn om het net te versterken.

Indien ten aanzien van duurzame elektriciteit een weigering transport uit te voeren als bedoeld in de eerste volzin plaatsvindt, meldt de netbeheerder dit aan de Autoriteit Consument en Markt, waarbij de netbeheerder aangeeft welke elektricuteitswet worden genomen om toekomstige weigeringen te voorkomen.

De netbeheerder onthoudt zich hierbij van iedere vorm van discriminatie. Een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lidverleent de nodige medewerking aan de uitvoering van de taken, genoemd in artikel 16, eerste lid, onderdelen n en o. Overige meetgegevens worden door de netbeheerder tegen een vergoeding van de daaraan verbonden kosten beschikbaar gesteld.

In dat geval wordt door de netbeheerder een niet op afstand uitleesbare meetinrichting ter beschikking gesteld. Een elektriciteiyswet afstand uitleesbare meetinrichting, die aan een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lidter beschikking is gesteld tussen 31 december en 1 januariwordt voor 15 jaren, te rekenen vanaf de datum van terbeschikkingstelling aan die afnemer, aangemerkt als een meetinrichting die voldoet aan de krachtens artikel 95la, eerste lidgestelde eisen.

Dit onderdeel is nog niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen. De artikelen 26ab en 26ac, eerste lidzijn niet van toepassing met betrekking elektricciteitswet afnemers die niet beschikken over een op afstand uitleesbare meetinrichting of die beschikken over een op afstand uitleesbare meetinrichting die niet op afstand wordt uitgelezen.

Het tarief kan verschillen voor verschillende afnemers, afhankelijk van het spanningsniveau van het net waarop de afnemer is aangesloten. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het tarief tevens in rekening wordt gebracht bij iedere afnemer die elektriciteit invoedt op een net dat wordt beheerd door een netbeheerder.

In dat geval kan het tarief tevens verschillen voor het ontvangen of het invoeden van elektriciteit. Het tarief voor de elektricititswet van elektriciteit bij afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lidheeft betrekking op:. De voorwaarden kunnen de nodige voorzieningen bevatten gericht op het eletriciteitswet van belemmeringen voor goede marktwerking.

  CARCINOMA BASOCELULAR PALPEBRAL PDF

Artikel 43 eleltriciteitswet van overeenkomstige toepassing.

De eerste volzin is niet van toepassing indien het uitblijven van bedoelde vordering, een onjuiste vordering daaronder begrepen, het rechtstreekse gevolg is van een daartoe gerichte opzettelijke gedraging van de afnemer. Het transport van elektriciteit moet ook verzekerd zijn, als zich een enkelvoudige storing voordoet ten tijde van onderhoud.

Daarbij dient een onderbreking van het transport van elektriciteit altijd beperkt te blijven tot ten hoogste zes uren en MW.

Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)

Indien een voorstel als bedoeld in artikel 34 niet binnen de daarbij aangegeven termijn aan de Autoriteit Consument en Markt is gezonden, stelt deze de tariefstructuren of de voorwaarden uit eigen beweging vast met inachtneming van artikel 36, eerste en tweede lid. Bij haar beslissing neemt de Autoriteit Consument en Markt de belangen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen b tot en met f en de regels, bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen g en h, in acht.

De beleidsregels worden bekendgemaakt in de Staatscourant. De Autoriteit Consument en Markt kan de voorschriften en de opgelegde beperkingen wijzigen. De tarieven voor de diensten ter uitvoering van de taken, genoemd in artikel 16, eerste en tweede lidmet uitzondering van onderdeel p, worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 41 tot en met 41d.

De tarieven voor de meting van elektriciteit bij afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lidals bedoeld in artikel 30aworden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt na overleg met de gezamenlijke netbeheerders en met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt. Het besluit tot vaststelling van de methode geldt voor een periode elektriciteitswrt ten minste drie en ten hoogste vijf jaar. Het verschil tussen de geschatte en gerealiseerde kosten elektricifeitswet betrokken bij de vaststelling van de totale inkomsten uit de tarieven van de andere netbeheerder in een volgend jaar.

Daarbij worden deze herberekening en de wijze waarop de uitkomsten daarvan in de tarieven zijn verdisconteerd separaat weergegeven. Bij de eerstvolgende vaststelling van de tarieven verwerkt de Autoriteit Consument en Markt het verschil in de tarieven.

Daarbij worden deze herberekening en de wijze waarop de uitkomsten daarvan in de inkomsten zijn verdisconteerd separaat weergegeven. Indien de netbeheerder werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 17 of 17avoert hij daarvoor eveneens, al dan niet op geconsolideerde basis, een afzonderlijke boekhouding.

Daarbij wordt tevens per bedrijf het aantal van die overeenkomsten gemeld. Indien de klacht betrekking heeft op de tarieven voor de aansluiting op het net van een grote productie-eenheid, kan de Autoriteit Consument en Markt een langere termijn stellen.

De Autoriteit Consument en Markt kan de in de eerste volzin genoemde termijn met twee maanden verlengen als zij aanvullende gegevens nodig heeft. Indien de klager daarmee instemt, is verdere verlenging mogelijk. In het geval van een landsgrensoverschrijdend geschil is de Autoriteit Consument en Markt onbevoegd te beslissen op een klacht als bedoeld in artikel 51als de netbeheerder waartegen de klacht is gericht onder de rechtsmacht van een andere lidstaat van de Europese Unie valt.

Indien de Autoriteit Consument en Markt van deze bevoegdheid gebruik maakt is artikel 4: Ten aanzien van de overeenkomstig dit hoofdstuk door de Autoriteit Consument en Markt vastgestelde voorwaarden zijn de artikelen 37a en 38, eerste tot en met derde lidvan overeenkomstige toepassing. Bij deze aanvraag overlegt de producent het resultaat van de vaststelling, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel h.

Onze Minister kan de taken, bedoeld in artikel 73mandateren aan een niet-ondergeschikte die onafhankelijk is van producenten, elektricjteitswet en handelaren. De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of elektricuteitswet. De voordracht voor een krachtens artikel 2984 of 85 vast te stellen algemene maatregel van bestuur en voor een wijziging van een krachtens artikel 20 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Een representatieve organisatie van partijen op de elektriciteitsmarkt wordt geacht elektricieitswet te zijn bij een besluit, niet zijnde een beschikking, genomen op grond van deze wet. Provinciale staten en de gemeenteraad zijn niet bevoegd het opwekken, het transporteren en het leveren van elektriciteit in het belang van de energievoorziening aan regels te binden. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter uitvoering van een besluit op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie regels worden gesteld met betrekking tot:.

Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde vergoedingen is, voor zover al niet van toepassing, titel 4.